Get Adobe Flash player

เปิดรับสมัครผู้สนใจ เดินทางไปศึกษาหลักสูตร CPL ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนการดำเนินการ

 ขั้นตอนและรายละเอียด ผู้ดำเนินการ 
 A.  การเตรียมตัวก่อนเดินทาง
1.) กรอกใบสมัครผ่านเวป www.thaipilottraining.com ผู้สมัคร
2.) Thai Pilot Training ดำเนินการส่งข้อมูลเบื้องต้นไปยัง Skymates Flight Training (US) Thai Pilot Training
3.) ยืนยันการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเตรียมตัวก่อนเดินทาง ผู้สมัครชำระกับ Thai Pilot Training เพื่อดำเนินการต่อไปยัง Skymates Flight Training (US)
4.) การออกเอกสารตอบรับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการขอวีซ่า (M-1) Skymates Flight Training (US)
5.) การยื่นขอวีซ่า ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เช่น การชำระค่าธรรมเนียม SEVIS,การ ยื่นคำร้องขอทำวีซ่า,การซื้อ PIN,การจองสัมภาษณ์ ฯลฯ ผู้สมัครโดยมี Thai Pilot Training เป็นผู้ให้คำแนะนำและช่วยเตรียมเอกสาร
6.) ตรวจร่างกายเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานนักบินของกรมการบินพลเรือน Thai Pilot Training เป็นผู้ให้คำแนะนำ
7.) สอนพื้นฐานด้านการบินและการเตรียมตัวด้านการบินก่อนเดินทาง Thai Pilot Training
8.) ติดต่อจัดหาที่พัก และสิ่งของที่จำเป็นต่อการเรียน ณ เมือง Arlington, Texas Thai Pilot Training
9.) จองตั๋วโดยสารเครื่องบิน BKK-DFW Airport ผู้สมัคร (Thai Pilot Training ช่วยให้คำแนะนำได้)
B.  เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา
10.) จัดเตรียมผู้ดูแลในช่วงแรกของการอยู่ที่อเมริกา เริ่มตั้งแต่การไปรับที่สนามบินเพื่อไปส่งเข้าที่พัก, ให้คำแนะนำในด้านความเป็นอยู่, ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น, ช่วยเหลือและจัดหาสาธารณูปโภคที่จำเป็น เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร เปิดโทรศัพท์ เปิดอินเตอร์เนต ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ สอบใบขับขี่ รวมถึงซื้อรถยนต์ (หากต้องการ) จนท. สถาบัน
11.) ดำเนินการสอนตามหลักสูตร จนได้ CPL Skymates Flight Training (US) ดำเนินการสอนโดยจะรายงานผลการเรียนให้ Thai Pilot Training เป็นระยะเพื่อช่วยติดต่อประสานหากเกิดข้อขัดข้องใดๆขึ้น
12.) จองตั๋วโดยสารเครื่องบิน DFW-BKK Airport ผู้สมัคร (Thai Pilot Training ช่วยให้คำแนะนำได้)
C.  สำเร็จการศึกษาเดินทางกลับประเทศไทย
13.) ดำเนินการ Convert License Thai Pilot Training ให้คำแนะนำในการดำเนินการกับ กรมการบินพลเรือน
14.) จัดหาข้อมูลสายการบินที่เปิดรับนักบิน QP Thai Pilot Training ให้คำแนะนำและติดต่อประสาน

 


***  หมายเหตุ   :   การชำระค่าเรียนทั้งหมดผู้เรียนจะจ่ายกับทาง Skymates Flight Training โดยตรงขณะทำการเรียน (จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นงวดๆ ตามชม.บินจริง)

ยกเว้นค่าใข้จ่ายในการสมัครและการเตรียมตัวก่อนเดินทางเท่านั้นที่ชำระกับทาง Thai Pilot Training