Get Adobe Flash player

หลักสูตร CPL with Multi-Engine Rating

  • ได้รับ FAA Private Pilot Certificate (หลังสำเร็จการศึกษา Private Part 141)

  • ได้รับ Commercial Pilot Certificate with Multi-Engine Rating ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีซึ่งสามารถทำการบินเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์และการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน

  • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน Skymates Professional Flight Training ในหลักสูตร Professional Pilot Course ซึ่งเป็นที่เชื่อถือในระดับสากลว่าสามารถทำการบินและติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

  • ได้รับประสบการณ์จากการใช้ชีวิต ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ได้รับความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ